Senior+

Gmina Bobowa informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania wynosi: 250 000,00 zł

Wartość dofinasowania wynosi: 200 000,00 zł

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W ramach zadania w gminie Bobowa nastąpi adaptacja i dostosowanie głównej siedziby Klubu „Senior+” w Wilczyskach i filii w Siedliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sali zajęć i pracowni kulinarnej.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania nastąpi do 31.12.2021 roku.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zdań pomocy społecznej

Gmina Bobowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 116 361,00 zł.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Bobowa przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021″, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 72 080,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

 • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
 • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
 • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Bobowa realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 1 802 dla 9 osób, w tym dla 1 dziecka.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Gmina Bobowa pozyskała od wojewody małopolskiego dofinansowanie w wysokości 72 080,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Bobowa wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019-2023

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

 1. Posiłku
 2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
 3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Z programu mogą korzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wys. do 150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Realizacja Programu w  2021 roku

DOFINASOWANIE:  342 069,00,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 544 899,00 zł

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA