Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego. Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki: posiadać tytuł...

Specialistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może...

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,...

Stypendia / zasiłki szkolne

Stypendium szkolne Osoby uprawnione Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się rodzic, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły. Stypendium...

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i...

Praca socjalna

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról...

Skierowanie do domów pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w...

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej – do zadań własnych gminy należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym....

Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych...

Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania: może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie...
Skip to content