Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375,00 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje się w publikatorach i informacjach ZUS.
 3.  maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

dla 1 osoby do 45,50 m2

dla 2 osób  do 52,00 m2

dla 3 osób  do 58,50 m2

dla 4 osób do 71,50 m2

dla 5 osób do 84,50 m2

dla 6 osób do 91,00 m2

dla 7 osób do 97,50 m2

dla 8 osób do 104,00 m2

dla 9 osób do 110,50 m2

dla 10 osób do 117,00 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy,
 3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie o zarobkach brutto minus koszty uzyskania przychodu, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach (przy pierwszorazowym wniosku) o powierzchni mieszkania lub domu.
 5. umowa najmu lub aneks określający aktualną wysokość czynszu (jeśli dotyczy)
 6. książeczka opłat czynszowych (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie od właściciela budynku o terminowych wpłatach ich wysokości
 7. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).
 8. Potwierdzenie wydatków na wywóz nieczystości stałych i ciekłych

Specialistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. opiekunki środowiskowej, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez zatrudnione osoby posiadające kwalifikacje w domu klienta, na terenie Gminy Bobowa na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat, określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:

-samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

-dbałość o higienę i wygląd,
-utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
-wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
-korzystanie z usług różnych instytucji,

 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

-pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

-ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

-doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

-kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

-współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

-w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno – rentowych,

-w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

-w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

-w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

-w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

-w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

-nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

-pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

-zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

 • postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Pomoc mieszkaniowa:

 • w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa.

Wykorzystanie własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż Ośrodek działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Ile zapłacimy za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności za świadczone usługi – w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej kwoty  701,00 zł, od którego jest obliczana wysokość odpłatności. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (§ 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych), zwłaszcza ze względu na:

 1. konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
 2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej
 3. konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
 4. zdarzenie losowe.

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione ma zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Uzyskanie miejsca w mieszkaniu chronionym

Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej:

 • Świadczenia z pomocy społecznej są zasadniczo udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o dane świadczenie.

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter odpłatny. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby te nie ponoszą jednak opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (obecnie są to odpowiednio: 701,00 zł oraz 528 zł). Rada rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Stypendia / zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

Osoby uprawnione

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się rodzic, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły. Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Bobowa:

 •  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Formy pomocy:

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 •  stypendium szkolne w formie pieniężnej

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2(124,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może być wyższe niż 200%kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.248 zł

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 13 ustawy o pomocy społecznej. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

 1. Podręczniki szkolne -również używane (w przypadku refundacji zakupu podręczników przez szkołę-w ramach stypendium szkolnego można będzie rozliczyć tylko pozostałą po refundacji kwotę)
 2. .Lektury szkolne (wymagane dla danego poziomu edukacji)
 3. Pomoce dydaktyczne (atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, itp.)
 4. Przybory/artykuły szkolne(zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki do mazania, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik, itp.)
 5. Plecak szkolny, torba szkolna, tornister, Odzież sportowa wymagana na zajęcia wychowania fizycznego (typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy)
 6. Obuwie sportowe wymagane na zajęcia wychowania fizycznego (typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy) .Obuwie zmienne do szkoły( jeżeli szkoła takiego wymaga)
 7. Sprzęt komputerowy (komputer, laptop, ebook, tablet, oprogramowanie, monitor, drukarka, klawiatura, skaner, myszka, papier od drukarki, tusz/toner, edukacyjne programy multimedialne)
 8. Instrumenty muzyczne (w przypadku kiedy uczeń uczy się grać na instrumencie -potwierdzone przez szkołę muzyczną)
 9. Opłaty za Internet (z wyjątkiem miesięcy pozaszkolnych, tj. lipiec sierpień, opłata liczona jest bez abonamentu tv/telefonicznego/innych opłat)
 10. Strój galowy (jeśli wymagany przez szkołę)

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy

Praca socjalna

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Umożliwia jednostkom, rodzinom i grupom społecznym rozpoznanie osobistych, społecznych i tkwiących w środowisku trudności oddziałujących na nich niekorzystnie.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Efektywność pracy socjalnej uwarunkowana jest dokonaniem prawidłowej diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowaniem planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna świadczona jest przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, która określa uprawnienia i zobowiązania obu stron umowy, zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

W prowadzeniu pracy socjalnej najważniejsze jest poszanowanie godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka realizują m.in. następujące działania:

 • udzielają informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 • udzielają poradnictwa dotyczącego świadczenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • pobudzają społeczną aktywność i inspirują do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Skierowanie do domów pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
  1.  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.

 

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej – do zadań własnych gminy należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane oraz z uwzględnieniem zasady najniższych kosztów.

Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W przypadku przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie – 528,00 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U z 2005 Nr. 189, poz. 1598 z późn.zm.).

Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania: może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia. 05.02.2019r w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701,00 zł, (tj. 1051,50zł) a w przypadku rodziny sumy kwoty 528,00 zł (tj 792,00zł na osobę).

Pomocy udziela się w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
 • w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.