Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019-2023

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

  1. Posiłku
  2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
  3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Z programu mogą korzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wys. do 150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Realizacja Programu w  2021 roku

DOFINASOWANIE:  342 069,00,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 544 899,00 zł

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Skip to content