Aktualności

Więcej o: Karty Dużej Rodziny dostępne w aplikacji mObywatel

Karty Dużej Rodziny dostępne w aplikacji mObywatel

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 9 czerwca 2021 r posiadacze Kart Dużej Rodziny mogą je wyświetlaćw bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych kart.

Szczegółowych  informacji na temat Kart Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej pok nr2 (telefon 18 3514456) jak również znajdują się na stronie MPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Bobowa przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021″, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 72 080,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

 • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
 • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
 • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Bobowa realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 1 802 dla 9 osób, w tym dla 1 dziecka.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Gmina Bobowa pozyskała od wojewody małopolskiego dofinansowanie w wysokości 72 080,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Bobowa wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30

ROZLICZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:
1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 19 maja do 25 maja 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.
2. Faktury należy składać w dniach od 19 maja do 25 maja 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej do oznaczonej urny (faktury powinny być posegregowane na każde dziecko osobno i opisane, w przypadku rozliczenia np. komputera na kilkoro dzieci należy wykonać kserokopię faktury i dołączyć do rozliczenia każdego dziecka).
Stypendium przyznane jest na okres 4 m-cy tj. od lutego do maja 2021r. i  jest zależne od deklarowanego dochodu tj.;
od 0,00 zł do 264,00 zł na osobę w rodzinie – 664,00 zł
od 264,01 do 528,00 zł na osobę w rodzinie – 536,00 zł.
3. Wypłata stypendium od 1 czerwca do 4 czerwca 2021 r. (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI”

Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy w partnerstwie z Gminą Bobowa/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej realizują projekt pt.:

„Razem dla aktywności”

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

 • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz uczestników projektu
 • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
 • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Okres realizacji projektu:  01 kwiecień 2021r. do 31 marca 2023r.

Całkowita wartość projektu: 639.988,46 zł

Wartość dofinansowania: 543.980,46 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców gminy Bobowa, którzy są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo i chcieliby wziąć udział w projekcie.

Rekrutacja do I edycji projektu odbywać się będzie w miesiącach :

KWIECIEŃ – MAJ 2021r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej oraz na stronie internetowej OPS

 Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami oraz udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

Rynek 21

38 -350 Bobowa

Tel. 18 3514456

e-mail: ops@bobowa.pl

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika projektu

Oświadczenie Uczestnika projektu dane osobowe_

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wsparcie tożsame

Deklaracja uczestnictwa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO

Asystenta rodziny

z dnia 8 kwietnia 2021r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

 1. Określenie stanowiska:

     Asystent rodziny

 1. Rodzaj zatrudnienia:

    Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

 1. a) posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 1. b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. e) posiada obywatelstwo polskie;
 5. f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Wymogi pożądane:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania  w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV; List motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1040 z późn.zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, z siedzibą 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21 w przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości iż podanie przez niego danych osobowych  jest dobrowolne.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

–  bezpośrednio w Ośrodku,

– pocztą na adres Ośrodka , w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.

– e-mailem (skany dokumentów) na adres gops@bobowa.pl  (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną) w nieprzekraczalnym terminie  do 26.04.2021r. do godziny 15:00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  opsbobowa.pl

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy- jeżeli jest taka konieczność  (40 godzin tygodniowo).
 2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 18 3514456

                                                                                        Kierownik OPS

                                                                                Agnieszka Niemczyńska

Klauzula informacyjna i klauzula zgody

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

ogłoszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-rodziny 2

oswiadczenie okorzystaniu z praw publicznych

oswiadczenie o niekaralności za umyślne przestepstwo

oswiadczenie o nieposzlakowanej opinii

oswiadczenie o stanie zdrowia

oswiadczenie-kandydata-na-asystenta-rodzinny

Informacja w sprawie składania oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2020 r. pobrały stypendium szkolne,  w celu uzyskania II transzy stypendium szkolnego, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2021r. w nieprzekraczalnym terminie od dnia 07.04.2021 r. do dnia 14.04.2021r.

Niekompletne Oświadczenia nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny :

– zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (marzec 2021r.)

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

– zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach, decyzja lub odcinek renty / emerytury z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku

– odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za I kwartał 2021 r.

– oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, itp.

– oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów

– oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2021r.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane jest do dochodu rodziny.

Druk Oświadczenia można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej lub w wersji edytowalnej poniżej.

INFORMUJEMY, ŻE NIE BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI KSEROGRAFICZNE

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO OTRZYMANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM – 528,00 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 018 35 14 456

Druk-do-pobrania-Oświadczenie

Przykładowe-wypełnione-oświadczenie

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

 

WHO Ostrzega: Odczuwasz smutek? Porozmawiaj z kimś!

Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych momentów. W przypadku trudniejszych chwil niezwykle ważna jest obecność  i wsparcie drugiej osoby. Jej brak powoduje zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia samotności i zaniżonej samooceny. Brak wsparcia może stać się potencjalnym zalążkiem depresji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi ona główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach 2005-2015 odnotowano wzrost liczby jej przypadków aż o 18 procent! Najcięższą konsekwencją depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób.

Światowa Organizacja Zdrowia ma jedno proste zalecenie dla każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj z kimś. Każdy problem niestety rodzi kolejny, dlatego  istotne jest zapewnienie łatwego i darmowego dostępu do holistycznego wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl to portal i aplikacja dla każdego

GrupaWsparcia.pl oferuje rozmaite pokoje służące wymianie myśli i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to także praca na sobą i rozwój osobisty. To może być pierwszy krok na drodze do Twojego nowego życia.

 

Jak działa aplikacja GrupaWsparcia.pl?

 1. Aplikacja dostępna jest do pobrania za darmo w Google Play oraz Apple App Store. Wyszukasz ją łatwo wpisując „grupawsparcia.pl” lub „grupa wsparcia”. Jeżeli chcesz z niej skorzystać musisz zainstalować ją na swoim telefonie.
 2. Gdy już to zrobisz możesz zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe. Sama rejestracja trwa kilka sekund. Po ukończeniu tego kroku możesz w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje serwis.
 3. Jeżeli zmagasz się np. ze stanami depresyjnymi zapisz się do grupy tematycznej dedykowanej temu problemowi. Do wyboru masz 70 różnych anonimowych grup, nad którymi czuwa przeszkolony moderator oraz inni użytkownicy grupy. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam/a!
 4. Zakładka społeczność pozwala Ci „Dodać historię” (np. opisać własną i niepowtarzalną lub pochwalić się sukcesem), którą możesz podzielić się z innymi użytkownikami, a także „Odnotować upadek” (podzielić się własną porażką lub przeszkodami, które pojawiły się w trakcie realizacji celu). Obydwa wpisy mogą być widoczne dla innych lub pełnić charakter Twojego prywatnego dziennika.
 5. Sekcja wiadomości pozwala Ci: wyszukać konkretnego użytkownika online, włączyć się w rozmowę z innymi użytkownikami oraz na czat w wybranej przez Ciebie grupie. Warto sprawdzać kolejne aktualizacje aplikacji – wsłuchujemy się w uwagi korzystających i szykujemy kolejne udogodnienia.
 6. Jeżeli z jakiejś przyczyny korzystanie z aplikacji sprawia Ci problem możesz skorzystać z samouczka dostępnego wersji desktopowej na stronie www.grupawsparcia.pl. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia przed instalacją aplikacją mobilną
 7. I jeszcze jedno! Nie bój się skorzystać z wsparcia: w różnorodnych grupach tematycznych panuje przyjazna atmosfera. Można liczyć na wzajemną pomoc, wsparcie, wysłuchanie innych użytkowników, konsultację psychologa oraz pomoc admina w kwestiach technicznych.

Startup Roku, platforma pomocowa dla migrantów z Białousi, czyli… historia GrupyWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl powstała w 2018 roku i od tego czasu wspiera aktywnie ponad 7500 użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku organizowany przez Total Polska. O portalu pisało większość mediów w kraju takich jak: Onet, Bussiness Insider, Brief, Wirtualna Polska, Mam Biznes, SpidersWeb, RMF Maxxx, InnPoland. W kolejnym roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej utworzyliśmy platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Wtedy rozpoczęliśmy prace nad aplikacją mobilną w języku rosyjskim i polskim, która dostępna jest w obu wersjach językowych. W ramach dofinansowania FSM stworzyliśmy również listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi, która dostępna jest w aplikacji. To milowy krok w walce z wszelkimi przeciwnościami losu. Mamy nadzieję, że dzięki aplikacji pomoc otrzymają również poszkodowani przez białoruski reżim. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, w kierunku ich usamodzielnienia się, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowość organizacji pozwala nam działać szybko i efektywnie. Przykładem takich działań naszej organizacji w 2020 roku były zbiórki na rzecz ludzi poszkodowanych przez tajfuny, pomoc dla ofiar eksplozji w Bejrucie, pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego o Górski Karabach, pomoc pszczelarzom w Mołdawii, czy budowa kuchni charytatywnych w Armenii.

Więcej o Fundacji ADRA Polska: www.adra.pl, www.facebook.com/ADRAPolska

 

Pomoc psychologiczna w ramach projektu „Wróć z POWERem”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie proponuje młodym powracającym z zagranicy spotkania z psychologiem. Możesz liczyć na pomoc, której potrzebujesz.

Spotkania prowadzone są zdalnie, wystarczy dostęp do internetu.

Pomoc psychologiczna jest realizowana w ramach projektu „Wróć z POWERem”. Uczestnikiem projektu może zostać osoba przez 30-tym rokiem życia, która wróciła niedawno z zagranicy i spędziła tam co najmniej 6 miesięcy.

Żeby wziąć udział w projekcie i spotkać się z psychologiem zadzwoń do nas 504 12 14 80 lub napisz powroty@wup-krakow.pl

Pomagamy młodym wracającym z zagranicy urządzić się na nowo w Polsce. Jeśli pracujesz – też mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tragiczny pożar w Siedliskach. Ruszyła pomoc dla poszkodowanej rodziny

W dniu wczorajszym (27.01.2021r.) doszło do tragicznego pożaru w Siedliskach w Gminie Bobowa. Po otrzymaniu informacji o pożarze Burmistrz Bobowej  Wacław Ligęza natychmiast udał się na miejsce zdarzenia. Ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się po całej konstrukcji budynku, mimo szybkiej akcji  ratowniczej z udziałem PSP Gorlice i jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa budynek spłonął doszczętnie. W płomieniach życie straciła kobieta.  Akcja gaśnicza trwała 6 godzin.

W wyniku pożaru dach nad głową straciła rodzina z czwórką dzieci. Będąc na miejscu Burmistrz zaoferował rodzinie  pomoc w zabezpieczeniu noclegu i wyżywienia. Aktualnie Gmina podejmuje dalsze działania pomocowe zapewniając wsparcie finansowe z budżetu gminy oraz pomoc rzeczową i psychologiczną. Został utworzony Społeczny Komitet z osób  zaufania publicznego, który w ścisłej współpracy z Burmistrzem Bobowej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę pieniędzy dla rodziny, którą spotkała wielka tragedia.

Zapraszamy do dokonywania wpłat na rachunek bankowy Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk:

62 8797 1013 0010 0170 2729 0001

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział Bobowa

Tytuł wpłaty: darowizna

Wpłaty w kasie realizowane będą bezpłatnie

Burmistrz Bobowej zachęca do wsparcia poszkodowanej rodziny