Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego beneficjenta dotacji, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 Ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 7/OPS/2017

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 130 086,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2017

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkich osobom jej potrzebującym szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Numer umowy: 1/2017

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 517 920,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2017