Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375,00 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje się w publikatorach i informacjach ZUS.
 3.  maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

dla 1 osoby do 45,50 m2

dla 2 osób  do 52,00 m2

dla 3 osób  do 58,50 m2

dla 4 osób do 71,50 m2

dla 5 osób do 84,50 m2

dla 6 osób do 91,00 m2

dla 7 osób do 97,50 m2

dla 8 osób do 104,00 m2

dla 9 osób do 110,50 m2

dla 10 osób do 117,00 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy,
 3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie o zarobkach brutto minus koszty uzyskania przychodu, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach (przy pierwszorazowym wniosku) o powierzchni mieszkania lub domu.
 5. umowa najmu lub aneks określający aktualną wysokość czynszu (jeśli dotyczy)
 6. książeczka opłat czynszowych (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie od właściciela budynku o terminowych wpłatach ich wysokości
 7. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).
 8. Potwierdzenie wydatków na wywóz nieczystości stałych i ciekłych