„Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych...
Skip to content