Senior+

Gmina Bobowa informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania wynosi: 242 168,46 zł

Wartość dofinasowania wynosi: 193 734,77 zł

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W ramach zadania w gminie Bobowa nastąpi adaptacja i dostosowanie głównej siedziby Klubu „Senior+” w Wilczyskach i filii w Siedliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sali zajęć i pracowni kulinarnej.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania nastąpi do 31.12.2021 roku.

Skip to content