Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to świadczenie rodzinne przyznawane w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do ubiegania się o ten zasiłek przysługuje:

 • rodzicom/jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Przez osobę uczącą się należy rozumieć osobę pełnoletnią uczącą się w szkole lub szkole wyższej, która nie jest na utrzymaniu rodziców. Brak utrzymania musi wynikać ze względu na śmierć rodziców lub orzeczenie przez sąd prawa do alimentów z ich strony.

Wymogi i czas przysługiwania

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się. Zasiłek rodzinny jest przyznawany gdy dochód ten nie przekracza:

674,00 zł,
764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Co w sytuacji gdy wyżej wskazany dochód jest przekroczony? Czy eliminuje to możliwość przyznania zasiłku? Otóż nie! Obecnie zastosowanie ma mechanizm tzw. ,,złotówka za złotówkę’’. Polega on na tym, że w przypadku przekroczenia dochodu, zasiłek rodzinny jest przyznawany jednak w pomniejszeniu o taką kwotę, o jaką przekroczono wymagany dochód.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, albo 21 gdy uczy się w szkole. Zasiłek rodzinny może przysługiwać do 24 roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Do 24 roku życia zasiłek rodzinny otrzyma również osoba ucząca się, o której mowa powyżej. Jeżeli ukończenie 24 lat wypadnie w trakcie ostatniego roku studiów to zasiłek rodzinny przysługuje do końca tego roku akademickiego.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest przyznawany w trzech stawkach. To jaką stawkę otrzymasz zależy od wieku twojego dziecka. Od listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. stawki zasiłku rodzinnego prezentują się następująco:

 1. 95 zł miesięcznie jeżeli dziecko nie skończyło 5 lat;
 2. 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia
 3. 135 zł miesięcznie jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Dodatki do zasiłku

Do zasiłku rodzinnego przysługuje  7 dodatków, o które można się ubiegać z tytułu:

 • urodzenia dziecka: 1000 zł;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł;
 • samotnego wychowywania dziecka: 193 zł lub 273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego): 95 zł;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia oraz 110 zł od 5 roku życia;
 • rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 69 zł z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły lub 113 zł z tytułu zamieszkania poza miejsce zamieszkania.

Informacje MRPiPS

ops

Skip to content