Asystent rodziny

Asystent rodziny pracuje na dwóch ustawach:

 1. Ustawa z dnia 12.06.2011 r. o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. Ustawa z dnia 04.11.2016 r. o Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny lub przygotowanie rodziny do jak najszybszego powrotu do niej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny wykonuje następujące zadania:

 1.  opracowuje i realizuje plany pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (plan pracy ustala indywidualnie dla każdej rodziny)
 2.  opracowuje, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej –mając na uwadze powrót dziecka do rodziny biologicznej udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 3. motywuje do prawidłowego wykonywania obowiązków domowych, dbania o ład i porządek
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych (pomaga w załatwianiu pomocy finansowej, formalności związanych ze zmianą mieszkania)
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (proponuje spotkania z psychologiem, motywuje do systematycznych wizyt)
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (motywuje do kontaktu z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, prowadzi trening wychowawczy)
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin –motywuje do wspólnego spędzania czasu wolnego, informuje o organizowanych akcjach, festynach rodzinnych
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych –motywuje do zarejestrowania się w PUP, uczestnictwa w proponowanych kursach, szkoleniach,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej (wskazuje sposoby jak można szukać pracy, pomaga pisać CV, list motywacyjny)
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu (kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych)
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych –motywowanie rodziców do udziału ich dzieci w zajęciach na świetlicy
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwadzieci i rodzin –natychmiastowe interwencje w rodzinie, zgłaszanie pracownikowi socjalnemu, na Policję, do Sądu
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci –liczne rozmowy z asystentem rodziny
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną –pisanie ocen (nie rzadziej niż co pół roku), planów pracy, opinii
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną –bieżąca kontrola i zgłaszanie niepokojących sygnałów pracownikom socjalnym
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny –współpraca z pracownikiem socjalnym, kuratorem (społecznym, zawodowym, pedagogami, wychowawcami, psychologiem, pracownikami świetlic, Policją, Ośrodkiem Zdrowia)
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie–udział asystentów w grupach roboczych dotyczących rodzin objętych asystenturą rodziny

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie

DYŻUR PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej pok. nr 2, czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30


DYŻUR SPECJALISTY

Psycholog – czwarty czwartek każdego miesiąca w godz. 16.00-19.00 – pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Bobowej


Masz problem, doświadczasz przemocy przyjdź lub zadzwoń
pomożemy Ci
TELEFON INFORMACYJNY  18 35 14 456

 Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bobowej

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości , styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, zachowania członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.
Pojęcie przemocy w rodzinie , określane również jako przemoc domowa , zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1390, oraz z  2019 r. , poz. 730 ). Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 wymienionej ustawy, przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym , a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest zamierzonym i celowym działaniem, nakierowanym na kontrolowanie i podporządkowanie pokrzywdzonego. Odbywa się w warunkach nierównowagi sił, gdy sprawca ma i wykorzystuje przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną nad pokrzywdzonym, powodując jego cierpienie i narażając jego zdrowie i życie na poważne szkody. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy : od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną po przemoc ekonomiczną

 Od strony prawno – karnej w zakres zachowań obejmujących przemoc domową mogą wchodzić następujące przestępstwa:


•    uszkodzenie ciała ( art. 156 i 157 k.k.)
•    groźba karalna ( art. 190 § 1 k.k.)
•    zmuszanie do określonego zachowania ( art. 191§ 1 k.k.)
•    przestępstwa przeciwko wolności seksualnej ( art. 197 – 204 k.k.)
•    znęcanie się ( art. 207 k.k )


 Najczęściej występującą formą przemocy w rodzinie jest przestępstwo znęcania się opisane w art. 207 § 1 k.k. zagrożone  karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ;  art. 207 § 2 k.k. opisuje znęcanie połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z kolei art. 207 § 3 k.k. zaostrza odpowiedzialność karną od 2 lat do 12 z uwagi na targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, które jest następstwem znęcania się  nad nim.  Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem formalnym z działania lub zaniechania. Dla jego bytu nie jest wymagane spowodowanie jakichkolwiek skutków. W przypadku spowodowania uszkodzenia ciała , rozstroju zdrowia wchodzić w grę będzie kwalifikacja kumulatywna ( art. 156, 157 k.k.).Znęcanie fizyczne będzie polegało na zadawaniu cierpień fizycznych, jak bicie , duszenie, szarpanie czy inne zadawanie bólu. Znęcanie psychiczne polegać będzie na dręczeniu psychicznym poprzez lżenie, straszenie, wyszydzanie itp. Znęcanie oznacza zazwyczaj systematyczne powtarzające się zachowanie złożone z pojedynczych czynności. Wyjątkowo jednak za znęcanie się można uznać również  postępowanie ograniczone do jednego zdarzenia zwartego czasowo i miejscowo, lecz odznaczające się intensywnością   w zadawaniu dolegliwości fizycznych lub psychicznych. Każda osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może zwrócić się do odpowiednich instytucji o wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty”
Procedurę wszczynają i prowadzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jeśli w trakcie prowadzonych przez siebie  czynności służbowych lub zawodowych zaistnieje podejrzenie wystąpienia przemocy w danej rodzinie. Wszczynając ją przedstawiciel jednej z wymienionych służb wypełnia formularz” Niebieska Karta” część A. Uruchomienie procedury „ Niebieskie Karty „ jest możliwe także w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę  będącą świadkiem takiej sytuacji. Wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty” nie jest jednoznaczne z uruchomieniem postępowania karnego za znęcanie się nad rodziną. Zadaniem procedury jest interwencja   w rodzinie w celu zatrzymania stosowania przemocy wobec jej członków. Jeśli zaistnieje podejrzenie , że zachowania sprawcy przemocy wyczerpują znamiona przestępstwa znęcania się , to w takim przypadku może zostać wszczęte również postępowanie karne, które może zakończyć się skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Lipinki realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipinki na lata 2017 – 2021. Opracowanie Programu poprzedziła diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Lipinki.    

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza poprzez :
•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
•    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Adres   Zespołu Interdyscyplinarnego:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

ul. Rynek 21

38-350 Bobowa

pow. gorlicki
woj. małopolskie

Kontakt z Zespołem :
tel. 18 35 14 456
e – mail : gops@bobowa.pl