Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka.

Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny niezależnie od dochodu rodziny. Rodzice otrzymują Karty dożywotnio a dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym uprawniającym do korzystania ze zniżek i ulg. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronach:

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY?

Mieszkańcy gminy Bobowa wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, tel: 18 35 14 456 , w godz. od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny;
  • oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej w przypadku osób powyżej 18 roku życia zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki z informacją o planowanym terminie ukończenia nauki
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  • składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że tutejszy Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

ops

Skip to content