Aktualności

Program Aktywny Samorząd

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl  w zakładce Pomoc               osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż Powiat Gorlicki w bieżącym roku kontynuuje realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu I osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać wsparcie w zakresie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania (dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych, wzroku oraz słuchu z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą aparatu mowy), dofinansowania szkoleń dot. obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i jego oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny oraz utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka.

W ramach Modułu Il pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Beneficjenci ubiegający się o wsparcie muszą być studentami szkoły wyższej lub słuchaczami szkoły policealnej, kolegium lub mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy:

 1. kosztów opłaty za naukę (czesne) — do kwoty 4.000 zł,
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.

Zostań wolontariuszem w Programie „Korpus Wspieraj Seniora” na rok 2022

Gmina Bobowa przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W związku z powyższym trwa nabór wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), chętnych do wspólnej realizacji zadań na rzecz seniorów w zakresie:

– wsparcia społecznego,

– ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
– wsparcia psychologicznego,

– wsparcia w czynnościach dnia codziennego,

Program zakłada pokrycie wydatków m.in. w zakresie:

– zakupu środków ochrony osobistej,

– zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów,

– zwrot kosztów dowozu seniora do lekarza, urzędu w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu,

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania.

Osoby chętne do świadczenia usług w ramach wolontariatu prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej☎ 18 3514456

Program „Korpus Wspieraj Seniora” 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przystąpił do programu. Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania zgłaszające się zarówno przez ogólnopolską infolinię  22 505 11 11 jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Bobowa obejmuje swoim zakresem I moduł:

 • Moduł I, zaangażowanie wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w tym osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniorów oraz organizacje pozarządowe w szczególności skupiające środowiska młodzieżowe.

W ramach programu planuje się następujące wsparcie:

 1. Wsparcie społeczne: uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności  gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy  pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 3. Wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich telefonów zaufania dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa  w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych  osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia                  w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego: pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,  pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),  zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,  wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.  pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,  pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Program będzie realizowany do 31.12.2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług .

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobowa prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Bobowej tel. 183514456

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

Materiały do kampanii „Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o naborze do Projektu w taki sposób, aby dotarła ona do możliwie najszerszego grona odbiorców Projektu z woj. małopolskiego, w szczególności do Obywateli Ukrainy.

W załączeniu przesyłamy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia, a także materiały promocyjne dot. Projektu (ulotka i plakat) w języku polskim i języku ukraińskim z prośbą o ich rozpowszechnienie.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

DO POBRANIA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WARSZTATY DLA RODZICÓW PN. „POSTAW NA RODZINĘ”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ w ramach zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej przystępuje do realizacji projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” – projekt finansowany z dotacji celowej budżetu państwa przy udziale środków własnych budżetu Gminy Bobowa.

W ramach realizacji projektu socjalnego Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pn. „Postaw na rodzinę”. W ramach przedmiotowych spotkań rodzice będą mieć możliwość:

 • podniesienia swoich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych,
 • udoskonalenia swoich umiejętności porozumiewania się z dziećmi,
 • zdobycia praktycznej wiedzy, która pozwoli nawiązać głębsze relacje z dziećmi,
 • nauczenia się dialogu i ukształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Na czas uczestnictwa rodziców w warsztatach będzie zorganizowania opieka nad dziećmi i zaangażowany animator dziecięcy.

Przewidywany okres realizacji warsztatów to czerwiec – grudzień 2022r. Spotkania będą odbywać się 2 razy w miesiącu.

KONTAKT I ZAPISY : Prosimy zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa lub telefonicznie pod numerem 18 35 14 456.

DRUKI DO POBRANIA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZATACH

Mediacja-profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych

JEŚLI:

 1. Jesteście w trakcie sprawy rozwodowej i chcecie ustalić sposób rozstania, kwestie dot. władzy rodzicielskiej sprawowania opieki nad dzieckiem i miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem – ich częstotliwości, miejsca, wysokości alimentów,
 2. Przeżywacie konflikt małżeński (o ile nie jest wskazany do terapii),
 3. Przeżywacie konflikt na linii rodzic – dziecko (dot. również dorosłych dzieci),
 4. Macie trudności w uzgodnieniu zasad opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi lub
  w podeszłym wieku,
 5. Przeżywacie konflikty w rodzinie zastępczej,
 6. Potrzebujecie pomocy w rozwiązaniu innego sporu, konfliktu rodzinnego

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH MEDIACJI RODZINNYCH

Czym jest Mediacja?

To poufny, dobrowolny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, przy współudziale bezstronnego, neutralnego MEDIATORA posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, który pomaga stronom samodzielnie poradzić sobie z konfliktem poprzez określenie kwestii spornych, opracowanie propozycji rozwiązań i osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania możliwego do wprowadzenia w życie.

Zalety Mediacji:

 • pozwala na stosunkowo szybkie osiągnięcie trwałego wyniku w postaci spisanego porozumienia,
 • w mediacji każda decyzja zostaje podjęta za zgodą zainteresowanych rozwiązaniem konfliktu, mediacja ma na celu doprowadzenie do obopólnej wygranej,
 • osoby uczestniczące w mediacji same wypracowują rozwiązanie, co sprawia że chętniej stosują się do określonych ustaleń,
 • rozpoczynając mediację niczego się nie ryzykuje – w każdej chwili można odstąpić od udziału w niej,
 • warunki poufności, w jakich prowadzone są mediacje pozwalają na otwartość, szczerość, ochronę reputacji,
 • atmosfera poufności, spokoju i akceptacji pozwala na opowiedzenie o swoich potrzebach, wyrażenie uczuć, wsłuchanie się w potrzeby drugiej strony i zrozumienie powodów jej zachowań,
 • umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie.

Nie każda Mediacja musi kończyć się ugodą – mimo wszystko udział w niej uczy szacunku do drugiej strony, pozwala na jej zrozumienie, zmniejsza napięcie pomiędzy stronami.

Mediacja jest niewskazana jeśli:

 • w rodzinie jest przemoc,
 • co najmniej jedna osoba jest uzależniona np. do alkoholu,
 • któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną,
 •  między stronami występuje duża różnica sił uniemożliwiająca osiągniecie porozumienia korzystnego dla obu stron.

Jak przebiega Mediacja?

Spotkania mediacyjne trwają średnio od jednej do kilku godzin. Ilość spotkań uzależniona jest od indywidualnej sytuacji, najczęściej jest ich kilka. Mediatorzy umawiają się ze stronami w dogodnym dla nich terminie. Spotkania odbywają się w siedzibie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach, przy ul. Słonecznej 7. Podczas pierwszego spotkania mediatorzy informują o zasadach mediacji, ustalają sprawy organizacyjne, ustalają czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji. Każda ze stron może przedstawić swoją sytuację, potrzeby, oczekiwania. Sesje mediacyjne prowadzone są w kameralnych, przyjaznych warunkach. Mediatorzy zachowują pełną dyskrecję. Protokół z mediacji sporządzany przez mediatora i ugoda mediacyjna nie zawierają żadnych ocen ani stanowisk stron.

Co z zawartą ugodą?

Zaletą mediacji, która zakończyła się spisaniem przez strony ugody jest możliwość jej zatwierdzenia i nadania jej klauzuli wykonalności przez sąd. Następuje to na wniosek strony i na podstawie protokołu złożonego przez mediatora do sądu. Sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności zawartej ugodzie w sytuacji jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

W sytuacji zainteresowania tą formą wsparcia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie GOIK w celu ustalenia szczegółów skorzystania z Mediacji rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o rozpoczęciu rekrutacji projektu pn. „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI” – Edycja II i zaprasza do wzięcia w nim udziału

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej serdecznie zaprasza osoby chętne z terenu Gminy Bobowa do udziału w projekcie.

Do II edycji projektu poszukujemy 10 osób.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa gmin Moszczenica oraz Bobowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gmin Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

 • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłatą świadczeń pieniężnych
 • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
 • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w tym:

–  Realizacja szkoleń/kursów zawodowych

– Wypłata stypendium szkoleniowego

–  Odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego 

Szczegółowych informacji na temat form wsparcia, działań w ramach projektu udzielają pracownicy OPS w Bobowej telefonicznie pod nr tel. 18 3514456 lub w siedzibie Ośrodka przy ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa

Okres trwania II edycji projektu:  maj 2022 do 31 marca 2023r.

Rekrutacja do II edycji projektu odbywać się będzie w miesiącu KWIECIEŃ 2022r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej oraz na stronie internetowej GOPS.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 2

Oświadczenie dane osobowe – załącznik nr 3

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 4

Wsparcie tożsame – załącznik nr 5 

Deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 262 242,00  zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 to 10 osób, w tym:

 • 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 1 dziecku w wieku do 16 roku zycia

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

 1. a) posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej(1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. b) posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności pod linkiem Link otwiera się w nowym oknie.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 262 242,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 262 242,00 zł

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej.

(1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).