Aktualności

Rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE

Rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE (nr projektu: RPMP.08.04.02-12-0283/20)

Firma MDCH i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan serdecznie zaprasza do udziału w nim osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Na dzień dzisiejszy pozostało ich niewiele ponad 30. Szerszą informację o projekcie ZMIANA NA DOBRE mogą Państwo uzyskać na stronie zmiananadobre.eu lub w biurze projektu. Na stronie znajduje się formularz elektroniczny, który można wypełnić zdalnie. Wersja papierowa jest dostępna w biurze projektu, bądź może być wysłana pocztą na wskazany adres.

Biuro Projektu zlokalizowane jest w Małopolskim Związku Pracodawców Lewiatan pod adresem:
Wielicka 181a, 30-663 Kraków, czynne jest od poniedziałku do piątku.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spotkania osobiste są możliwe w uzgodnionej telefonicznie godzinie, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: +48 608 049 466, 12 294 06 03, 12 421

Więcej o: Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. Dz.U z 2022 poz. 1383) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że podmioty które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne:

–  obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022r. – w terminie do dnia 15 lipca 2022r.

–  obejmujące okres od 30 kwietnia do 30 czerwca – w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

Wnioski złożone po wyżej wskazanych terminach nie będą rozpatrywane.

Świadczenie „Dobry Start” na wyprawkę szkolną – dyżur eksperta ZUS

Od 1 lipca można składać wnioski o tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. W najbliższą środę i czwartek (6 i 7 lipca) oddział ZUS w Nowym Sączu organizuje dyżury telefoniczne dla rodziców. Eksperci podpowiedzą m.in. co zrobić, aby otrzymać wsparcie.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Podczas dyżuru telefonicznego można dowiedzieć się:

 • kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start,
 • co zrobić, aby otrzymać wsparcie,
 • jak złożyć wniosek.

Dyżury odbędą się:

 • 6 lipca 2022 r. (środa) – dla obywateli z Ukrainy
 • 7 lipca 2022r. (czwartek) – dla obywateli z Polski

w godz. 9.00–11.00 pod numerem telefonu: 18 449-85-45

Przypominamy również że codziennie można szukać pomocy:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS
 • podczas e-wizyty w ZUS

Program Aktywny Samorząd

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl  w zakładce Pomoc               osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż Powiat Gorlicki w bieżącym roku kontynuuje realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu I osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać wsparcie w zakresie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania (dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych, wzroku oraz słuchu z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą aparatu mowy), dofinansowania szkoleń dot. obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i jego oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny oraz utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka.

W ramach Modułu Il pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Beneficjenci ubiegający się o wsparcie muszą być studentami szkoły wyższej lub słuchaczami szkoły policealnej, kolegium lub mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy:

 1. kosztów opłaty za naukę (czesne) — do kwoty 4.000 zł,
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.

Zostań wolontariuszem w Programie „Korpus Wspieraj Seniora” na rok 2022

Gmina Bobowa przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W związku z powyższym trwa nabór wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), chętnych do wspólnej realizacji zadań na rzecz seniorów w zakresie:

– wsparcia społecznego,

– ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
– wsparcia psychologicznego,

– wsparcia w czynnościach dnia codziennego,

Program zakłada pokrycie wydatków m.in. w zakresie:

– zakupu środków ochrony osobistej,

– zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów,

– zwrot kosztów dowozu seniora do lekarza, urzędu w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu,

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania.

Osoby chętne do świadczenia usług w ramach wolontariatu prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej☎ 18 3514456

Program „Korpus Wspieraj Seniora” 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przystąpił do programu. Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania zgłaszające się zarówno przez ogólnopolską infolinię  22 505 11 11 jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Bobowa obejmuje swoim zakresem I moduł:

 • Moduł I, zaangażowanie wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w tym osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniorów oraz organizacje pozarządowe w szczególności skupiające środowiska młodzieżowe.

W ramach programu planuje się następujące wsparcie:

 1. Wsparcie społeczne: uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności  gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy  pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 3. Wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich telefonów zaufania dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa  w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych  osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia                  w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego: pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,  pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),  zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,  wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.  pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,  pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Program będzie realizowany do 31.12.2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług .

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobowa prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Bobowej tel. 183514456

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

Materiały do kampanii „Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o naborze do Projektu w taki sposób, aby dotarła ona do możliwie najszerszego grona odbiorców Projektu z woj. małopolskiego, w szczególności do Obywateli Ukrainy.

W załączeniu przesyłamy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia, a także materiały promocyjne dot. Projektu (ulotka i plakat) w języku polskim i języku ukraińskim z prośbą o ich rozpowszechnienie.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

DO POBRANIA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WARSZTATY DLA RODZICÓW PN. „POSTAW NA RODZINĘ”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ w ramach zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej przystępuje do realizacji projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” – projekt finansowany z dotacji celowej budżetu państwa przy udziale środków własnych budżetu Gminy Bobowa.

W ramach realizacji projektu socjalnego Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pn. „Postaw na rodzinę”. W ramach przedmiotowych spotkań rodzice będą mieć możliwość:

 • podniesienia swoich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych,
 • udoskonalenia swoich umiejętności porozumiewania się z dziećmi,
 • zdobycia praktycznej wiedzy, która pozwoli nawiązać głębsze relacje z dziećmi,
 • nauczenia się dialogu i ukształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Na czas uczestnictwa rodziców w warsztatach będzie zorganizowania opieka nad dziećmi i zaangażowany animator dziecięcy.

Przewidywany okres realizacji warsztatów to czerwiec – grudzień 2022r. Spotkania będą odbywać się 2 razy w miesiącu.

KONTAKT I ZAPISY : Prosimy zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa lub telefonicznie pod numerem 18 35 14 456.

DRUKI DO POBRANIA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZATACH

Mediacja-profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych

JEŚLI:

 1. Jesteście w trakcie sprawy rozwodowej i chcecie ustalić sposób rozstania, kwestie dot. władzy rodzicielskiej sprawowania opieki nad dzieckiem i miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem – ich częstotliwości, miejsca, wysokości alimentów,
 2. Przeżywacie konflikt małżeński (o ile nie jest wskazany do terapii),
 3. Przeżywacie konflikt na linii rodzic – dziecko (dot. również dorosłych dzieci),
 4. Macie trudności w uzgodnieniu zasad opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi lub
  w podeszłym wieku,
 5. Przeżywacie konflikty w rodzinie zastępczej,
 6. Potrzebujecie pomocy w rozwiązaniu innego sporu, konfliktu rodzinnego

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH MEDIACJI RODZINNYCH

Czym jest Mediacja?

To poufny, dobrowolny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, przy współudziale bezstronnego, neutralnego MEDIATORA posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, który pomaga stronom samodzielnie poradzić sobie z konfliktem poprzez określenie kwestii spornych, opracowanie propozycji rozwiązań i osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania możliwego do wprowadzenia w życie.

Zalety Mediacji:

 • pozwala na stosunkowo szybkie osiągnięcie trwałego wyniku w postaci spisanego porozumienia,
 • w mediacji każda decyzja zostaje podjęta za zgodą zainteresowanych rozwiązaniem konfliktu, mediacja ma na celu doprowadzenie do obopólnej wygranej,
 • osoby uczestniczące w mediacji same wypracowują rozwiązanie, co sprawia że chętniej stosują się do określonych ustaleń,
 • rozpoczynając mediację niczego się nie ryzykuje – w każdej chwili można odstąpić od udziału w niej,
 • warunki poufności, w jakich prowadzone są mediacje pozwalają na otwartość, szczerość, ochronę reputacji,
 • atmosfera poufności, spokoju i akceptacji pozwala na opowiedzenie o swoich potrzebach, wyrażenie uczuć, wsłuchanie się w potrzeby drugiej strony i zrozumienie powodów jej zachowań,
 • umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie.

Nie każda Mediacja musi kończyć się ugodą – mimo wszystko udział w niej uczy szacunku do drugiej strony, pozwala na jej zrozumienie, zmniejsza napięcie pomiędzy stronami.

Mediacja jest niewskazana jeśli:

 • w rodzinie jest przemoc,
 • co najmniej jedna osoba jest uzależniona np. do alkoholu,
 • któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną,
 •  między stronami występuje duża różnica sił uniemożliwiająca osiągniecie porozumienia korzystnego dla obu stron.

Jak przebiega Mediacja?

Spotkania mediacyjne trwają średnio od jednej do kilku godzin. Ilość spotkań uzależniona jest od indywidualnej sytuacji, najczęściej jest ich kilka. Mediatorzy umawiają się ze stronami w dogodnym dla nich terminie. Spotkania odbywają się w siedzibie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach, przy ul. Słonecznej 7. Podczas pierwszego spotkania mediatorzy informują o zasadach mediacji, ustalają sprawy organizacyjne, ustalają czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji. Każda ze stron może przedstawić swoją sytuację, potrzeby, oczekiwania. Sesje mediacyjne prowadzone są w kameralnych, przyjaznych warunkach. Mediatorzy zachowują pełną dyskrecję. Protokół z mediacji sporządzany przez mediatora i ugoda mediacyjna nie zawierają żadnych ocen ani stanowisk stron.

Co z zawartą ugodą?

Zaletą mediacji, która zakończyła się spisaniem przez strony ugody jest możliwość jej zatwierdzenia i nadania jej klauzuli wykonalności przez sąd. Następuje to na wniosek strony i na podstawie protokołu złożonego przez mediatora do sądu. Sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności zawartej ugodzie w sytuacji jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

W sytuacji zainteresowania tą formą wsparcia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie GOIK w celu ustalenia szczegółów skorzystania z Mediacji rodzinnych.