Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania: może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 776,00 zł (tj. 1552,00 zł) a w przypadku rodziny sumy kwoty 600,00 zł (tj 1200,00zł na osobę).

Pomocy udziela się w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
  • w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

ops

Skip to content