Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania: może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia. 05.02.2019r w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701,00 zł, (tj. 1051,50zł) a w przypadku rodziny sumy kwoty 528,00 zł (tj 792,00zł na osobę).

Pomocy udziela się w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
  • w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

ops

Skip to content