Stypendia / zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

Osoby uprawnione

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się rodzic, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły. Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Bobowa:

 •  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Formy pomocy:

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 •  stypendium szkolne w formie pieniężnej

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2(124,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może być wyższe niż 200%kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.248 zł

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 13 ustawy o pomocy społecznej. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

 1. Podręczniki szkolne -również używane (w przypadku refundacji zakupu podręczników przez szkołę-w ramach stypendium szkolnego można będzie rozliczyć tylko pozostałą po refundacji kwotę)
 2. .Lektury szkolne (wymagane dla danego poziomu edukacji)
 3. Pomoce dydaktyczne (atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, itp.)
 4. Przybory/artykuły szkolne(zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki do mazania, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik, itp.)
 5. Plecak szkolny, torba szkolna, tornister, Odzież sportowa wymagana na zajęcia wychowania fizycznego (typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy)
 6. Obuwie sportowe wymagane na zajęcia wychowania fizycznego (typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy) .Obuwie zmienne do szkoły( jeżeli szkoła takiego wymaga)
 7. Sprzęt komputerowy (komputer, laptop, ebook, tablet, oprogramowanie, monitor, drukarka, klawiatura, skaner, myszka, papier od drukarki, tusz/toner, edukacyjne programy multimedialne)
 8. Instrumenty muzyczne (w przypadku kiedy uczeń uczy się grać na instrumencie -potwierdzone przez szkołę muzyczną)
 9. Opłaty za Internet (z wyjątkiem miesięcy pozaszkolnych, tj. lipiec sierpień, opłata liczona jest bez abonamentu tv/telefonicznego/innych opłat)
 10. Strój galowy (jeśli wymagany przez szkołę)

ops

Skip to content