Asystent rodziny

Asystent rodziny pracuje na dwóch ustawach:

 1. Ustawa z dnia 12.06.2011 r. o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. Ustawa z dnia 04.11.2016 r. o Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny lub przygotowanie rodziny do jak najszybszego powrotu do niej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny wykonuje następujące zadania:

 1.  opracowuje i realizuje plany pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (plan pracy ustala indywidualnie dla każdej rodziny)
 2.  opracowuje, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej –mając na uwadze powrót dziecka do rodziny biologicznej udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 3. motywuje do prawidłowego wykonywania obowiązków domowych, dbania o ład i porządek
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych (pomaga w załatwianiu pomocy finansowej, formalności związanych ze zmianą mieszkania)
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (proponuje spotkania z psychologiem, motywuje do systematycznych wizyt)
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (motywuje do kontaktu z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, prowadzi trening wychowawczy)
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin –motywuje do wspólnego spędzania czasu wolnego, informuje o organizowanych akcjach, festynach rodzinnych
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych –motywuje do zarejestrowania się w PUP, uczestnictwa w proponowanych kursach, szkoleniach,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej (wskazuje sposoby jak można szukać pracy, pomaga pisać CV, list motywacyjny)
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu (kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych)
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych –motywowanie rodziców do udziału ich dzieci w zajęciach na świetlicy
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwadzieci i rodzin –natychmiastowe interwencje w rodzinie, zgłaszanie pracownikowi socjalnemu, na Policję, do Sądu
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci –liczne rozmowy z asystentem rodziny
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną –pisanie ocen (nie rzadziej niż co pół roku), planów pracy, opinii
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną –bieżąca kontrola i zgłaszanie niepokojących sygnałów pracownikom socjalnym
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny –współpraca z pracownikiem socjalnym, kuratorem (społecznym, zawodowym, pedagogami, wychowawcami, psychologiem, pracownikami świetlic, Policją, Ośrodkiem Zdrowia)
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie–udział asystentów w grupach roboczych dotyczących rodzin objętych asystenturą rodziny
 19. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

ops

Skip to content