Świadczenia wychowawcze 500+

Zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom zgodnie z art 1ust.2 punk 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. Z 2018r poz 2094 i2399 oraz z 2019 poz. 577 i 622).

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje:

 • Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okres przysługiwania świadczenia wychowawczego:

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1- od 01 lipca 2019r. do 31.maja.2021r.

Wnioski w formie papierowej na kolejny okres zasiłkowy tj: 2019/2020 będzie można składać od dnia 01-08-2019 roku, natomiast w formie elektronicznej od 01-07-2019 roku.

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia  następuje do dnia 31 października tego roku.
 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września2019, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego,następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art.7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganiami dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia  31 grudnia 2019 r.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art.7 ust 2,złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020r.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Formy złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze:

 • w formie papierowej – osobiście w gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 17:30
 • drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:.
 1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
 2. udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,
 4. wskazanego w informacji, o której mowa w pkt.3

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

 • kartę pobytu

W przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy

W przypadku opiekuna faktycznego:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

W przypadku opiekuna prawnego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub rodzic dziecka na które wnioskowane jest świadczenie wychowawcze pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 • dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą,
 • oświadczenie dotyczące okresu zatrudnienia za granicą

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

 • kartę pobytu

W przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

W przypadku opiekuna faktycznego:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

W przypadku opiekuna prawnego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub rodzic dziecka na które wnioskowane jest świadczenie wychowawcze pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 • dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą,
 • oświadczenie dotyczące okresu zatrudnienia za granicą.

ops

Skip to content