Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 96 562,38 zł

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

  • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami w ramach pobytu dziennego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Główny cel Programu

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 96 562,38 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA:  96 562,38 zł

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej.

ops

Skip to content