Aktualności

Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania: może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia. 05.02.2019r w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701,00 zł, (tj. 1051,50zł) a w przypadku rodziny sumy kwoty 528,00 zł (tj 792,00zł na osobę).

Pomocy udziela się w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
 • w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

Zasiłek celowy może być przyznany:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701,00 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego 528,00 zł ,

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy:

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701,00 zł,
 2. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego 528,00 zł ,
  zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, niezależnie od wysokości dochodu,

Zasiłek specjalny celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 701,00 zł,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 528,00 zł.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1 oraz w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Osoby uprawione do świadczenia

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 • Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową
 • sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetyczny i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne).

.Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 • rachunek lub faktura VAT za energię.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy

się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego

termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU

ENERGETYCZNEGO:

 • na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

Wypłata świadczenia

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany

we wniosku rachunek bankowy, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany

dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

 • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
 • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje dodatkowe

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730)
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z póź.zm);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie

DYŻUR PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej pok. nr 2, czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30


DYŻUR SPECJALISTY

Psycholog – czwarty czwartek każdego miesiąca w godz. 16.00-19.00 – pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Bobowej


Masz problem, doświadczasz przemocy przyjdź lub zadzwoń
pomożemy Ci
TELEFON INFORMACYJNY  18 35 14 456

 Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bobowej

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości , styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, zachowania członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.
Pojęcie przemocy w rodzinie , określane również jako przemoc domowa , zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1390, oraz z  2019 r. , poz. 730 ). Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 wymienionej ustawy, przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym , a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest zamierzonym i celowym działaniem, nakierowanym na kontrolowanie i podporządkowanie pokrzywdzonego. Odbywa się w warunkach nierównowagi sił, gdy sprawca ma i wykorzystuje przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną nad pokrzywdzonym, powodując jego cierpienie i narażając jego zdrowie i życie na poważne szkody. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy : od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną po przemoc ekonomiczną

 Od strony prawno – karnej w zakres zachowań obejmujących przemoc domową mogą wchodzić następujące przestępstwa:


•    uszkodzenie ciała ( art. 156 i 157 k.k.)
•    groźba karalna ( art. 190 § 1 k.k.)
•    zmuszanie do określonego zachowania ( art. 191§ 1 k.k.)
•    przestępstwa przeciwko wolności seksualnej ( art. 197 – 204 k.k.)
•    znęcanie się ( art. 207 k.k )


 Najczęściej występującą formą przemocy w rodzinie jest przestępstwo znęcania się opisane w art. 207 § 1 k.k. zagrożone  karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ;  art. 207 § 2 k.k. opisuje znęcanie połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z kolei art. 207 § 3 k.k. zaostrza odpowiedzialność karną od 2 lat do 12 z uwagi na targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, które jest następstwem znęcania się  nad nim.  Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem formalnym z działania lub zaniechania. Dla jego bytu nie jest wymagane spowodowanie jakichkolwiek skutków. W przypadku spowodowania uszkodzenia ciała , rozstroju zdrowia wchodzić w grę będzie kwalifikacja kumulatywna ( art. 156, 157 k.k.).Znęcanie fizyczne będzie polegało na zadawaniu cierpień fizycznych, jak bicie , duszenie, szarpanie czy inne zadawanie bólu. Znęcanie psychiczne polegać będzie na dręczeniu psychicznym poprzez lżenie, straszenie, wyszydzanie itp. Znęcanie oznacza zazwyczaj systematyczne powtarzające się zachowanie złożone z pojedynczych czynności. Wyjątkowo jednak za znęcanie się można uznać również  postępowanie ograniczone do jednego zdarzenia zwartego czasowo i miejscowo, lecz odznaczające się intensywnością   w zadawaniu dolegliwości fizycznych lub psychicznych. Każda osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może zwrócić się do odpowiednich instytucji o wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty”
Procedurę wszczynają i prowadzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jeśli w trakcie prowadzonych przez siebie  czynności służbowych lub zawodowych zaistnieje podejrzenie wystąpienia przemocy w danej rodzinie. Wszczynając ją przedstawiciel jednej z wymienionych służb wypełnia formularz” Niebieska Karta” część A. Uruchomienie procedury „ Niebieskie Karty „ jest możliwe także w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę  będącą świadkiem takiej sytuacji. Wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty” nie jest jednoznaczne z uruchomieniem postępowania karnego za znęcanie się nad rodziną. Zadaniem procedury jest interwencja   w rodzinie w celu zatrzymania stosowania przemocy wobec jej członków. Jeśli zaistnieje podejrzenie , że zachowania sprawcy przemocy wyczerpują znamiona przestępstwa znęcania się , to w takim przypadku może zostać wszczęte również postępowanie karne, które może zakończyć się skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Lipinki realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipinki na lata 2017 – 2021. Opracowanie Programu poprzedziła diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Lipinki.    

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza poprzez :
•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
•    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Adres   Zespołu Interdyscyplinarnego:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

ul. Rynek 21

38-350 Bobowa

pow. gorlicki
woj. małopolskie

Kontakt z Zespołem :
tel. 18 35 14 456
e – mail : gops@bobowa.pl

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka.

Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny niezależnie od dochodu rodziny. Rodzice otrzymują Karty dożywotnio a dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym uprawniającym do korzystania ze zniżek i ulg. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronach:

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY?

Mieszkańcy gminy Bobowa wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, tel: 18 35 14 456 , w godz. od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny;
 • oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej w przypadku osób powyżej 18 roku życia zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki z informacją o planowanym terminie ukończenia nauki
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że tutejszy Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.