Aktualności

Stypendium szkolne – rozliczanie faktur

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie I tury stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, w dniach od 16.11.2020 do 20.11.2020 należy składać faktury za poniesione wydatki.

Przeliczone, opisane (na każde dziecko osobno) oraz spięte lub zapakowane w kopertę lub koszulkę faktury, należy wrzucać do opisanej urny znajdującej się po lewej stronie drzwi wejściowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Rodziny znajdujące się w kwarantannie proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia szczegółów sposobu rozliczenia się.

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo nie będzie możliwe przeliczanie przez pracownika przyniesionych faktur na bieżąco.

Wysokość stypendium szkolnego

Zdeklarowany dochód od 0 zł – 264,00 zł  na członka rodziny – 664,00 zł na każde dziecko

Zdeklarowany dochód od 264,01 zł – 528,00 zł na członka rodziny – 536,00 zł na każde dziecko.

Zakupiony sprzęt komputerowy, drukarki, kamerki internetowe itp. niezbędne do nauki zdalnej można rozliczyć pomiędzy kilkorgiem dzieci ( prosimy o wykonanie kserokopii faktur na każde dziecko odrębnie)

NIE ROZLICZENIE SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE UNIEMOŻLIWI  WYPŁATĘ  I  TURY STYPENDIUM  SZKOLNEGO.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 018 35 14 456

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie „Wróć z POWERem!”

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie „Wróć z POWERem!”

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”. Gmina Łużna, wzorem roku ubiegłego, zamierza aplikować o wsparcie w programie. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, proszone są o kontakt telefoniczny z OPS w Bobowej – 18 35 14 456, w terminie do końca marca 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi1
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program zakłada realizację w trzech formach:

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem   o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia  w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Na realizację Programu zaplanowano w 2020 roku kwotę 80 mln zł.

Ogłoszenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy

W związku z rosnącym  zagrożeniem epidemiologicznym – koronawirusem COVID-19  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Bobowa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się z prośbą do wszystkich  świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej o założenie w ciągu  najbliższych kilku dni rachunków bankowych oraz wyrobienie  kart płatniczych. Już dzisiaj niektóre sklepy, apteki itp. wymagają wyłącznie płatności bezgotówkowej. W przyszłości może to być bezwzględny nakaz. Oświadczenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy należy osobiście (po uprzednim kontakcie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej) złożyć w siedzibie Ośrodka.

Telefony:

 • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (18)   35-14-456 wew.20,
 • pomoc społeczna i stypendia szkolne ( 18)  35-14-456 wew. 21 i 22

Druk oświadczenia 

Procedura dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

Burmistrz Bobowej przedstawia procedurę dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOWA

         W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, proszę mieszkańców Gminy Bobowa, w miarę możliwości o pozostanie w swoich domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  stosowanie się do  wytycznych  służb  sanitarnych  w  zakresie  kwarantanny  i  zasad  higieny.

Apel ten kieruję w szczególności do osób powracających z zagranicy kraju, a także do osób z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
 3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
 5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
 6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

MIESZKAŃCU JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY TO W PRZYPADKU ZAPYTAŃ ORAZ W SPRAWACH RÓŻNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY DZWONIĄC, W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ  POD NUMER
18   35 14 456

 

Informacja dotycząca ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi w wyniku rozpowszechniania się  koronawirusa COVID 19 prosimy aby sprawy, które nie wymagają  bezpośrednio kontaktu pracownika  z interesantem załatwiać drogą elektroniczną e.mail gops@bobowa.pl  (pomoc społeczna) lub sr@bobowa.pl (świadczenia rodzinne) oraz przez  e. puap /opsbobowa/skrytka lub telefonicznie pod numerem 18 35-14-456

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375,00 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje się w publikatorach i informacjach ZUS.
 3.  maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

dla 1 osoby do 45,50 m2

dla 2 osób  do 52,00 m2

dla 3 osób  do 58,50 m2

dla 4 osób do 71,50 m2

dla 5 osób do 84,50 m2

dla 6 osób do 91,00 m2

dla 7 osób do 97,50 m2

dla 8 osób do 104,00 m2

dla 9 osób do 110,50 m2

dla 10 osób do 117,00 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy,
 3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie o zarobkach brutto minus koszty uzyskania przychodu, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
 4. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach (przy pierwszorazowym wniosku) o powierzchni mieszkania lub domu.
 5. umowa najmu lub aneks określający aktualną wysokość czynszu (jeśli dotyczy)
 6. książeczka opłat czynszowych (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie od właściciela budynku o terminowych wpłatach ich wysokości
 7. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).
 8. Potwierdzenie wydatków na wywóz nieczystości stałych i ciekłych