Przedłużenie możliwości składania wniosku o dodatek gazowy – refundacja podatku VAT

W związku ze zmianami zawartymi w art. 3 pkt.18 ustawy  z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U.2023 poz.2760) informujemy o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy:

  • wnioski na refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
  • o konieczności dostarczenia opłaconych faktur za dostarczone paliwo gazowe od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przypominamy również zasady przyznania możliwości refundacji podatku za VAT:

Komu przysługuje dodatek gazowy?

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem* i spełniają kryterium dochodowe:

  • gdy miesięczne dochody gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł.
  • gdy miesięczne dochody gospodarstwa wieloosobowego nie przekraczają 1500 zł na osobę.

 Dochody wnioskodawcy analizowane są jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku wniosków złożonych do 31.07.2023 r. badany jest dochód za 2021 r., zaś w przypadku wniosków złożonych począwszy od 01.08.2023 r. – analizie podlegają dochody za 2022 r. W przypadku składania wniosku od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. badane będą również  dochody za 2022 r.

*Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. Po tym terminie wpis jest możliwy tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Osobom, które spełnią powyższe kryteria, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

UWAGA! Ważne informacje:

  1. Refundacja podatku VAT nie przysługuje w przypadku wykorzystywania gazu wyłącznie w kuchni (do gotowania) lub w łazience (do podgrzewania wody).
  2. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową tj. jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
  • Wniosek można składać osobiście Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa pok. 3
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagane uwierzytelnienie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),
  • poprzez aplikację pobraną na telefon – mObywatel ( Uwaga! W przypadku niepojawienia się owego wniosku w mObywatel, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.)
  • pocztą, na adres Ośrodka.

      Do wniosku o refundację podatku VAT załączyć należy fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przed przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT przesłana będzie na wskazaną przez wnioskodawcę pocztę elektroniczną – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.
Wzór wniosku do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

ops

Skip to content