Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI”

Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy w partnerstwie z Gminą Bobowa/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej realizują projekt pt.:

„Razem dla aktywności”

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

  • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz uczestników projektu
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Okres realizacji projektu:  01 kwiecień 2021r. do 31 marca 2023r.

Całkowita wartość projektu: 639.988,46 zł

Wartość dofinansowania: 543.980,46 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców gminy Bobowa, którzy są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo i chcieliby wziąć udział w projekcie.

Rekrutacja do I edycji projektu odbywać się będzie w miesiącach :

KWIECIEŃ – MAJ 2021r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej oraz na stronie internetowej OPS

 Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami oraz udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

Rynek 21

38 -350 Bobowa

Tel. 18 3514456

e-mail: ops@bobowa.pl

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika projektu

Oświadczenie Uczestnika projektu dane osobowe_

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wsparcie tożsame

Deklaracja uczestnictwa

ops

Skip to content