Komunikat w sprawie wniosków o dożywianie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie dożywiania w formie gorącego posiłku  na okres od września 2023r. do grudnia 2023r.

KOMPLETNE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ POK. NR. 2

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania

  • Zaświadczenie/lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (przychód minus składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, należny podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczka na podatek i koszty uzyskania przychodu)
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Kserokopia decyzji z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach wraz z kserokopią odcinka renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+) wypłacane przez ZUS i KRUS wliczane są do dochodu rodziny)
  • Kserokopia odcinka potwierdzającego opłacanie składek KRUS za III kwartał 2023 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp. (Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny)
  • Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z innych źródeł wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
  • Zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bobowa (Urząd Miejski pok. nr.17) lub z terenu innej Gminy/nakaz płatniczy za 2023r.

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy w formie gorącego posiłku – 1.200,00 zł netto – na osobę w rodzinie, 1.552,00 zł netto – na osobę samotnie gospodarującą.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 18 35 14 456

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ LUB W WERSJI EDYTOWALNEJ PONIŻEJ.

Wniosek o dożywianie 2023

Oświadczenie o stanie majątkowym 2023

ops

Skip to content