Dodatek Gazowy – refundacja podatku VAT

1. Komu przysługuje

Dodatek gazowy 2023 przeznaczony jest dla osób, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych przy spełnieniu 2 warunków:

Warunek 1: 

  • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przed dniem wejścia w życie ustawy

Warunek 2:

  • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
  • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100- zł,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

w 2021r – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023r.,

w 2022r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023r.

Części składowe dochodu wymienione są w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615, 1265 i 2140).

2. Kto składa wniosek

Wniosek składa tylko osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

3. Gdzie składa się wniosek

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 2, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 – osobiście lub elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel”

w terminach:

* do dnia 29 lutego 2024r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

* po dniu 29 lutego 2024r. –  w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT.

4. Sposób złożenia wniosku

– w formie papierowej – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej ( w godzinach pracy jednostki 7:30-15:30)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym)

– przy użyciu aplikacji mObywatel.

5. Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku

– faktura VAT dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

–   dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT

    Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

– dokumenty niezbędne do ustalenia kryterium dochodowego (np. dowód zasądzenia alimentów, informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, informacje o przyznanym stypendium, informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego).

6. Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku gazowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

7. Forma wypłaty refundacji podatku VAT:

– przelewem na rachunek bankowy (we wniosku o refundację podatku VAT należy wskazać numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota przydzielonego świadczenia. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.

– gotówką

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub telefoniczny nr tel. 18 3514456.

ops

Skip to content