„Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: „Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 30.06.2022r.

Okres trwałości projektu: 01.07.2022r. – 31.07.2023r.

Grantobiorca: Gmina Bobowa

Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie: 277.396,00 zł.

w tym wkład Funduszy Europejskich: 233.789,35 zł.

Cel główny projektu:

1.Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door. Priorytetem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

2.Projekt realizowany będzie poprzez samodzielne świadczenie bezpłatnej usługi transportowej przez UG, polegającej na pomocy w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd samochodem dostosowanym do przewożenia osób z niepełnosprawnościami i pomoc                          w dotarciu do miejsca docelowego.

3.Cel przejazdu powinien obejmować co najmniej kategorie związane z możliwymi usługami aktywnej integracji według poniższej tabeli:

Aktywizacja społeczna w tym m.in. nabycie przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznych (CIS), Klubie Integracji Społecznych (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne
Aktywizacja zawodowa w tym utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
Aktywizacja edukacyjna wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy
Aktywizacja zdrowotna celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych w tym rehabilitacyjnych

Najważniejsze założenia projektu:

  1. Z usługi transportowej door-to-door skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Bobowa, którzy ukończyli 18 lat, mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność ruchową w tym osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem, osoby poruszające się o kulach, osoby niewidome, słabowidzące i inne (z możliwością towarzyszenia psa przewodnika)
  2. Do korzystania z usługi uprawnione są zarówno osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź równoważne,  jak i osoby nie posiadające takiego Orzeczenia – jednakże mające problemy w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność ruchową
  3. Zasięg terytorialny usługi transportowej „door to door” obejmuje teren Gminy Bobowa, teren miasta Gorlice oraz trasę z terenu Gminy Bobowa do miasta Gorlice.
  4. Za datę rozpoczęcia świadczenia usługi door-to-door przyjmuje się termin 01.07.2021r.
  5. Usługa transportowa realizowana jest w godzinach od 7.00 do 20.00.
  6. W wyjątkowych sytuacjach usługa może być realizowana w soboty, niedziele oraz dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 20.00 (w celu uczestnictwa w imprezach okolicznościowych i kulturalnych np. Wigilia dla mieszkańców Gminy, Wigilia dla osób samotnych organizowana przez Caritas, Festiwal Koronki Klockowej itp.) po wcześniejszym uzgodnieniu.
  7. Przewozy realizowane są pojazdem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, najkrótszą trasą, z możliwością łączenia kursów w celu maksymalnego wykorzystania przebiegu środka transportu.
  8. Uczestnictwo w realizacji założeń projektu, w okresie jego trwania jest bezpłatne i dobrowolne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIUM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ops

Skip to content