Rodziny wspierające – ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo –wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej,
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Rodzina wspierająca jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej tel. 18 351 44 56.

 

Załączniki:

 1. Wniosek kandydatów na rodzinę wspierającą wraz z niezbędnymi oświadczeniami
Skip to content