Program „Korpus Wspieraj Seniora” 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przystąpił do programu. Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania zgłaszające się zarówno przez ogólnopolską infolinię  22 505 11 11 jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Bobowa obejmuje swoim zakresem I moduł:

  • Moduł I, zaangażowanie wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w tym osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniorów oraz organizacje pozarządowe w szczególności skupiające środowiska młodzieżowe.

W ramach programu planuje się następujące wsparcie:

  1. Wsparcie społeczne: uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
  2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności  gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy  pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
  3. Wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich telefonów zaufania dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa  w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych  osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia                  w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
  4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego: pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,  pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),  zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,  wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.  pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,  pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Program będzie realizowany do 31.12.2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług .

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobowa prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Bobowej tel. 183514456

Skip to content