Można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku

Informujemy, że od poniedziałku 2 stycznia 2023 roku mieszkańcy Gminy Bobowa mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Cena węgla została ustalona na kwotę 1 950 zł brutto za 1 tonę.

Cena zakupu węgla nie obejmuje transportu węgla z punktu wydawania do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski można składać w terminie od 02 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21 lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.
(wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony.

Skip to content