Informacja w sprawie wniosków o dożywianie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie dożywiania w formie gorącego posiłku na okres od września 2022r. do grudnia 2022r.

KOMPLETNE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ POK. NR. 2

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania

  • Zaświadczenie/lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (przychód minus składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, należny podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczka na podatek i koszty uzyskania przychodu)
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Kserokopia decyzji z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach wraz z  kserokopią odcinka renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku(Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+) wypłacane przez ZUS i KRUS wliczane są do dochodu rodziny)
  • Kserokopia odcinka potwierdzającego opłacanie składek KRUS za III  kwartał 2022 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.  (Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny)
  • Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z innych źródeł wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
  • Zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bobowa (Urząd Miejski pok. nr.17) lub z terenu innej Gminy.

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy w formie gorącego posiłku – 900,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 018 35 14 456

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ LUB W WERSJI EDYTOWALNEJ PONIŻEJ.

DO POBRANIA

wzór wniosku o dożywianie 2022

oświadczenie o stanie majątkowym 2022

Skip to content