Informacja w sprawie stypendium szkolnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od września 2022r. do grudnia 2022r.

Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. ucznia pełnoletniego lub rodzica ucznia niepełnoletniego.

Wspomniane koszty mogą dotyczyć zakupu m.in.:

 • podręczników,
 • ubioru szkolnego,
 • stroju sportowego,
 • przyborów szkolnych,
 • pomocy edukacyjnych,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego służącego temu procesowi,
 • tuszu do drukarki,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
 • okularów korygujących wzrok,
 • materiałów i sprzętu potrzebnego na zajęcia praktyczne,
 • w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – wydatków związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Bobowa
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych o charakterze socjalnym z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów ze wszystkich źródeł nie przekracza 2480 zł rocznie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z pózn. zmianami) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioski o stypendium socjalne można składać w dniach od 1 do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w dniach od 1 do 15 października 2022 r.

Wnioski przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej przy ul. Rynek 21 w godzinach pracy Ośrodka.

Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do wniosku dołącza się zaświadczenia o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. sierpień 2022 r.) i/lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie/lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (przychód minus składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, należny podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczka na podatek i koszty uzyskania przychodu)
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Kserokopia decyzji z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach wraz z  kserokopią odcinka renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • Kserokopia odcinka potwierdzającego opłacanie składek KRUS za III  kwartał 2022 r.
 • Oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp. (Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny)
 • Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z innych źródeł wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 • Zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bobowa (Urząd Miejski pok. nr.17) lub z terenu innej Gminy.
 • Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie przez uczniów do szkoły średniej lub wyższej wraz z informacją o rodzaju i wysokości pobieranych stypendiów.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wypłata stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów planowana jest w dwóch transzach:

 • w grudniu 2022 roku,
 • w czerwcu 2023 roku. – po złożeniu oświadczenia o aktualnej sytuacji dochodowej uprawniającej do pobierania świadczenia.

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

WAŻNE!  

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ W POK. NR 2 OD DNIA 29.08.20222. LUB W WERSJI EDYTOWALNEJ PONIŻEJ.

WNIOSEK STYPENDIUM 2022 druk do pobrania

OŚWIADCZENIE

zaświadczenie-o-wynagrodzeniu-wzór

oświadczenie o dochodach

Klauzula-informacyjna

Skip to content