Program Aktywny Samorząd

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl  w zakładce Pomoc               osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż Powiat Gorlicki w bieżącym roku kontynuuje realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu I osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać wsparcie w zakresie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

  • uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania (dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych, wzroku oraz słuchu z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą aparatu mowy), dofinansowania szkoleń dot. obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i jego oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny oraz utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka.

W ramach Modułu Il pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Beneficjenci ubiegający się o wsparcie muszą być studentami szkoły wyższej lub słuchaczami szkoły policealnej, kolegium lub mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy:

  1. kosztów opłaty za naukę (czesne) — do kwoty 4.000 zł,
  2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.gorlice.pl w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym/Program Aktywny Samorząd.

Skip to content