Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bobowej

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości , styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, zachowania członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.
Pojęcie przemocy w rodzinie , określane również jako przemoc domowa , zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1390, oraz z  2019 r. , poz. 730 ). Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 wymienionej ustawy, przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym , a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest zamierzonym i celowym działaniem, nakierowanym na kontrolowanie i podporządkowanie pokrzywdzonego. Odbywa się w warunkach nierównowagi sił, gdy sprawca ma i wykorzystuje przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną nad pokrzywdzonym, powodując jego cierpienie i narażając jego zdrowie i życie na poważne szkody. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy : od przemocy fizycznej przez przemoc psychiczną i seksualną po przemoc ekonomiczną

 Od strony prawno – karnej w zakres zachowań obejmujących przemoc domową mogą wchodzić następujące przestępstwa:


•    uszkodzenie ciała ( art. 156 i 157 k.k.)
•    groźba karalna ( art. 190 § 1 k.k.)
•    zmuszanie do określonego zachowania ( art. 191§ 1 k.k.)
•    przestępstwa przeciwko wolności seksualnej ( art. 197 – 204 k.k.)
•    znęcanie się ( art. 207 k.k )


 Najczęściej występującą formą przemocy w rodzinie jest przestępstwo znęcania się opisane w art. 207 § 1 k.k. zagrożone  karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ;  art. 207 § 2 k.k. opisuje znęcanie połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z kolei art. 207 § 3 k.k. zaostrza odpowiedzialność karną od 2 lat do 12 z uwagi na targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, które jest następstwem znęcania się  nad nim.  Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem formalnym z działania lub zaniechania. Dla jego bytu nie jest wymagane spowodowanie jakichkolwiek skutków. W przypadku spowodowania uszkodzenia ciała , rozstroju zdrowia wchodzić w grę będzie kwalifikacja kumulatywna ( art. 156, 157 k.k.).Znęcanie fizyczne będzie polegało na zadawaniu cierpień fizycznych, jak bicie , duszenie, szarpanie czy inne zadawanie bólu. Znęcanie psychiczne polegać będzie na dręczeniu psychicznym poprzez lżenie, straszenie, wyszydzanie itp. Znęcanie oznacza zazwyczaj systematyczne powtarzające się zachowanie złożone z pojedynczych czynności. Wyjątkowo jednak za znęcanie się można uznać również  postępowanie ograniczone do jednego zdarzenia zwartego czasowo i miejscowo, lecz odznaczające się intensywnością   w zadawaniu dolegliwości fizycznych lub psychicznych. Każda osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może zwrócić się do odpowiednich instytucji o wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty”
Procedurę wszczynają i prowadzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jeśli w trakcie prowadzonych przez siebie  czynności służbowych lub zawodowych zaistnieje podejrzenie wystąpienia przemocy w danej rodzinie. Wszczynając ją przedstawiciel jednej z wymienionych służb wypełnia formularz” Niebieska Karta” część A. Uruchomienie procedury „ Niebieskie Karty „ jest możliwe także w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę  będącą świadkiem takiej sytuacji. Wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty” nie jest jednoznaczne z uruchomieniem postępowania karnego za znęcanie się nad rodziną. Zadaniem procedury jest interwencja   w rodzinie w celu zatrzymania stosowania przemocy wobec jej członków. Jeśli zaistnieje podejrzenie , że zachowania sprawcy przemocy wyczerpują znamiona przestępstwa znęcania się , to w takim przypadku może zostać wszczęte również postępowanie karne, które może zakończyć się skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Lipinki realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipinki na lata 2017 – 2021. Opracowanie Programu poprzedziła diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Lipinki.    

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza poprzez :
•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
•    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Adres   Zespołu Interdyscyplinarnego:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

ul. Rynek 21

38-350 Bobowa

pow. gorlicki
woj. małopolskie

Kontakt z Zespołem :
tel. 18 35 14 456
e – mail : gops@bobowa.pl

ops

Skip to content