Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bobowej

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu każdego człowieka, które kształtuje osobowość, poglądy oraz system wartości. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane zostają reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Zgodnie treścią art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym. Oprócz szkód fizycznych w postaci obrażeń ciała, powoduje również szkody psychiczne, które pojawiają się z czasem i wymagają długotrwałej i profesjonalnej pomocy.

Przemoc może przybierać różne formy:

  • przemoc fizyczną, obejmującą działania wyrządzające ból i cierpienie fizyczne;
  • przemoc psychiczną, działania krzywdzące wykorzystujące mechanizm procesów psychologicznych;
  • przemoc seksualną, działającą w obszarze zachowań seksualnych;
  • przemoc ekonomiczną, polegającą na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy;
  • zaniedbanie, czyli ciągłe nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem, ściganym z oskarżenia publicznego.

Każda osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może zwrócić się do odpowiednich instytucji o wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty”. Procedurę tę wszczynają i prowadzą przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczynając ją przedstawiciel jednej z wymienionych służb wypełnia formularz” Niebieska Karta” część A. Uruchomienie procedury „ Niebieskie Karty” jest możliwe także w wyniku zgłoszenia  dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę  będącą świadkiem takiej sytuacji. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” nie jest jednoznaczne z uruchomieniem postępowania karnego za znęcanie się nad rodziną. Zadaniem procedury jest interwencja w rodzinie w celu zatrzymania stosowania przemocy wobec jej członków. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że zachowania sprawcy przemocy wyczerpują znamiona przestępstwa znęcania się, to w takim przypadku może zostać wszczęte również postępowanie karne, które może zakończyć się skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bobowej, którego obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym, przemocą w rodzinie, w celu przeciwdziałania temu zjawisku,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adres Zespołu Interdyscyplinarnego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

pow. gorlicki
woj. małopolskie

Kontakt z Zespołem :
tel. 18 35 14 456
e – mail : gops@bobowa.pl

ops

Skip to content