Stypendium szkolne 2022/2023

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 i wypłacane za okres:

– od września do grudnia 2022 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 20 grudnia 2022 r.

Wypłata stypendium szkolnego odbędzie się w dniach od 21.12.2022r. do 23.12.2022r. na konta bankowe oraz gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Grybowie oddział Bobowa.

Stypendia szkolne są udzielane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bobowa, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Skip to content