Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o rozpoczęciu rekrutacji projektu pn. „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI” – Edycja II i zaprasza do wzięcia w nim udziału

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej serdecznie zaprasza osoby chętne z terenu Gminy Bobowa do udziału w projekcie.

Do II edycji projektu poszukujemy 10 osób.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa gmin Moszczenica oraz Bobowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gmin Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

  • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłatą świadczeń pieniężnych
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w tym:

–  Realizacja szkoleń/kursów zawodowych

– Wypłata stypendium szkoleniowego

–  Odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego 

Szczegółowych informacji na temat form wsparcia, działań w ramach projektu udzielają pracownicy OPS w Bobowej telefonicznie pod nr tel. 18 3514456 lub w siedzibie Ośrodka przy ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa

Okres trwania II edycji projektu:  maj 2022 do 31 marca 2023r.

Rekrutacja do II edycji projektu odbywać się będzie w miesiącu KWIECIEŃ 2022r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej oraz na stronie internetowej GOPS.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 2

Oświadczenie dane osobowe – załącznik nr 3

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 4

Wsparcie tożsame – załącznik nr 5 

Deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 

Skip to content