Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”. Gmina Łużna, wzorem roku ubiegłego, zamierza aplikować o wsparcie w programie. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, proszone są o kontakt telefoniczny z OPS w Bobowej – 18 35 14 456, w terminie do końca marca 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi1
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program zakłada realizację w trzech formach:

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem   o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia  w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Na realizację Programu zaplanowano w 2020 roku kwotę 80 mln zł.

Skip to content