Zakończenie projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę”

W dniu 23 listopada 2022r. w Sali widowiskowej „Koronka” odbyło się zakończenie spotkań realizowanych w ramach projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” . Założeniem programu było wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin.

Grupa 12 rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie. Celem projektu, w ramach którego odbywały się zajęcia, było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. Rodzice uczestniczący w warsztatach zwracali uwagę na ważne dla nich sprawy. W czasie zajęć uczyli się m.in., jak radzić sobie ze złością, jak rozmawiać i z dziećmi i ze sobą, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia z animatorem dla  dzieci, Były one poświęcone  wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach) oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.

Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny. Liczba warsztatowych godzin wynosiła 60.

Warsztaty dla rodziców poprzez realizację projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” odbywały się w ramach zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej. Projekt finansowany z dotacji celowej budżetu państwa przy udziale środków własnych budżetu Gminy Bobowa.

Spotkanie promujące program wieloletni ,,Senior+”

Dnia 17 listopada br w tarnowskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie promujące program wieloletni ,,Senior+”. Podczas spotkania Domy oraz Kluby ,,Senior+” (40 ośrodków) zaprezentowały program poetycko-muzyczny, spektakle oraz wystawę działalności rękodzielniczej wypracowanej w ramach spotkań seniorów.
Na stołach wystawowych znalazły się m.in. hafty,  koronka klockowa, ceramika, obrazy, prace szydełkowe, wypieki i wytwory kulinarne. Ponad pół tysiąca osób z kilkudziesięciu ośrodków, które przybyły na spotkanie uroczyście przywitał Wojewoda Małopolski  Łukasz Kmita .Po wystąpieniach kolejnych zaproszonych gości- Wicewojewody, Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów oraz dyrektora radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ks. dr hab. Jana Bartoszka Seniorzy mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w Klubach ,a także degustować przygotowane potrawy i wspólnie śpiewać. Również Seniorzy z bobowskiego Klubu Senior+ wzięli udział w tym spotkaniu i wystawili swe prace na jednym ze stoisk wystawowych. Ponieważ było to pierwsze takie spotkanie, towarzyszyły temu wydarzeniu wielkie emocje i radość z poznania tak wielu ciekawych i barwnych twórczo osób , które z wielką pasją i zaangażowaniem dzielą się z innymi swoimi talentami, pokazują, że życie ma sens, a „starość jest jednym z jego etapów więc i ten czas należy postrzegać jako dobry”- jak podkreślał w swym przemówieniu ks. Jan Bartoszek.

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

DO POBRANIA

Wniosek o rehabilitację kompleksową

Broszura ORKZP_A4_10.2022

Broszura ORKZP_18.10.2022

Materiał prasowy PFRON

Od 15 listopada możliwość złożenia wniosku na zakup węgla

Informujemy, że od 15.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Bobowa mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

 • w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21,  38- 350  Bobowa,
 • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

 1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
 2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza – 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 roku,
II transza – 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku drugiej transzy nowe wnioski będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł.

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Gmina Bobowa zadeklarowała podpisanie umowy z PGG oraz z Kwalifikowalnym Dostawcą Węgla w Stróżach. O terminie i warunkach odbioru węgla będziemy informować na bieżąco.

Dokumenty do pobrania:

 • WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (kliknij tutaj)

Zmiany do ustawy o dodatku węglowym

W dniu 2 listopada 2022 r. w Dz. U. pod poz. 2236 została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa ta weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 3 listopada 2022 r.

Przedmiotowa ustawa w art. 26 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

W myśl uchwalonych przepisów, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji, zgodnie z którą „jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania” do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Następnie wójt dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku gdy w w/w lokalu, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Wskazana ustawa przewiduje także, iż w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy o dodatku węglowym, wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku wójt przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dodatek węglowy przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest przez wójta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Należy podkreślić, iż do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zastosowanie będą mieć już nowe regulacje.

Informacja ws. wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

INFORMACJA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W BOBOWEJ

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informujemy, iż wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła takich  jak: pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Małopolskiego.

Gmina Bobowa złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określanym przez Wojewodę terminie. Wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego jednostki.

                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

                                                                                  mgr Anna Teper

Komunikat Burmistrza Bobowej ws. dystrybucji i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bobowa

W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Bobowa przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla mieszkańców węgla. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy Bobowa.

Do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych są uprawnieni mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. 

Informacje dotyczące zapotrzebowania można zgłaszać w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bobowej:

– osobiście

– telefonicznie pod numerem 0183514456

– za pośrednictwem emaila: gops@bobowa.pl

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy. Dokładne informacje dotyczące preferencyjnej sprzedaży węgla przez Gminę będą publikowane już po podpisaniu ustawy przez Prezydenta.

Poniżej do pobrania Deklaracja dla mieszkańca o chęci zakupu węgla.

Deklaracja

         Wacław Ligęza

                                                                                                                  Burmistrz Bobowej

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej ws. przekazywania informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się  do wszystkich mieszkańców gminy Bobowa o zachowanie szczególnej czujności i uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

 • zgłaszanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
  w okresie zimowym,
 • zgłaszanie przypadków osób, które w okresie zimowym są pozbawione możliwości przebywania w warunkach mieszkaniowych
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego, w tym pomocy w postaci usług opiekuńczych czy sąsiedzkich

Prosimy także – na miarę własnych możliwości –  o samodzielne udzielanie wsparcia osobom tego wymagającym.

Pamiętajmy, że nagły spadek temperatur w okresie zimowym stwarza poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Wszelkie informacje prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej telefonicznie pod nr tel.: 18 3514456 lub (poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30) lub meilowo gops@bobowa.pl  można również zgłaszać osobiście  w siedzibie ośrodka.

Ponadto zgłoszenia mogą być kierowane na poniższe numery telefonów:

telefon alarmowy 112

całodobowa służba dyżurna przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Kraków tel. 987 lub 12 39 21 300 (dzwoniąc pod ten numer można przekazać informacje o osobach potrzebujących i miejscu ich przebywania. Informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom, które rozpoczną działania pomocowe).

WZAJEMNA WSPÓŁPRACA I POMOC  MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA OSÓB BĘDĄCYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ.